σχετικά με το έργο

Το έργο SMART αποσκοπεί στην υποστήριξη της διαχειριστικής ικανότητας , της ανθεκτικότητας και των ασφαλών εμπειριών στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού μέσω της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και της προώθησης των ψηφιακών δεξιοτήτων, της δια-συνδεσιμότητας και της δια-λειτουργικότητας. Το SMART είναι η απάντηση σε μια πραγματική ανάγκη των επαγγελματιών του χώρου, για περισσότερα εργαλεία που θα υποστηρίξουν την προσαρμογή τους στη μια νέα αγορά εργασίας μέσω την ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

Το SMART στοχεύει επίσης στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πλεονεκτήματα του βιώσιμου τουρισμού για τις επιχειρήσεις, την κοινότητα και το περιβάλλον και στην ενθάρρυνση των ενδιαφερόμενων φορέων του τουρισμού να επενδύσουν στην επιμόρφωση/κατάρτιση του προσωπικού, καθώς και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών στην ανάπτυξη και προώθηση πιο περιβαλλοντικά βιώσιμων προορισμών. Το SMART θα υποστηρίξει προορισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν μια πιο “έξυπνη” και βιώσιμη τουριστική προσφορά και που θέλουν να γίνουν πιο ανθεκτικοί. Ως αποτέλεσμα, το SMART θα συμβάλει στη βιώσιμη ανάκαμψη στη μετά COVID-19 εποχή για τους επαγγελματίες του τουρισμού και τους προορισμούς τους.

Χρονοδιάγραμμα

Ιανουάριος 2022
Έρευνα πάνω σε 'Εξυπνες και Βιώσιμες Πρακτικές στον Τουρισμό
Ιανουάριος 2022
2-4 April 2022
Πρώτα διεθνής συνάντηση
Γαλλία
2-4 April 2022
May 2022
Ανάπτυξη οδηγού SMART
May 2022
επτέμβριος 2022
Δεύτερη διεθνής συνάντηση εταίρων¨Ελλάδα
Ελλάδα
επτέμβριος 2022
Νοέμβριος 2022
Δημοσίευση καλών πρακτικών "έξυπνου" και βιώσιμου τουρισμού
Νοέμβριος 2022
Νοέμβριος 2022
Δημοσίευση Οδηγού SMART
Νοέμβριος 2022
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2022
Εργαστήρια/σεμινάρια SMART
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2022

testing

Μετάβαση στο περιεχόμενο